VIP 区 > 手机钢琴 > 勉强幸福-林宥嘉|钢琴

本谱为C调
原曲为C调

 


E4F4G4G4F4 A3B3C4B3 D4E4F4F4E4 G3A3B3A3
      F2   F2    G2 G2    E2   E2    A2
感谢你记得 我的生日 却好像忘了 为谁庆祝
E4F4G4G4F4 A3B3C4D4 G3D4C4D4C4D4E4
A2    F2   F2    G2   G2      C3   C3   C3
那些唱片他 可能喜欢 你是否送错礼物

——————购买后查看全部——————

 

分享到:

相关评论

 jojo
出视频就买