VIP 区 > 手机钢琴 > 千里之外-周杰伦|钢琴

本谱为C调
原曲为D调

 

D4E4D4E4G4 D4E4D4E4G4 D4C4C4A3C4
C3    C3   B2    B2   A2  A2  G2  G2
屋檐如悬崖 风铃如沧海 我等燕归来  
一身琉璃白 透明着尘埃 你无瑕的爱

D4E4D4E4G4 D4E4D4C4D4 E4C4C4E4D4
F2    F2   E2    E2   D2  D2  G2  G2
时间被安排 演一场意外 你悄然走开
你从雨中来 诗化了悲哀 我淋湿现在

D4E4D4E4G4 D4E4D4E4G4 D4C4C4E4D4C4
C3    C3   B2    B2   A2  A2  G2  G2
故事在城外 浓雾散不开 看不清对白
芙蓉水面采 船行影犹在 你却不回来

D4E4D4E4G4 D4E4D4E4A4 G4A4C5A4D5
F2    F2   E2    E2   D2  D2  G2  G2
你听不出来 风声不存在 是我在感慨
被岁月覆盖 你说的花开 过去成空白

G4G4G4F4F4A4G4F4 F4F4F4C4F4
F2  F2  F2  F2   C3  C3  C3  C3
梦醒来是谁在窗台 把结局打开
F4F4F4C5C5D5D5C5 D5D5D5E5E5D5
F2  F2  F2  F2   G2  G2  G2  G2
那薄如蝉翼的未来 经不起谁来拆

G4D5D5D5E5 D5C5G4A4 C5C5C5D5E5
  C3  C3   B2  B2   A2  A2  G2  G2
我送你离开 千里之外 你无声黑白
D5D5D5E5 D5C5G4A4 C5C5C5E5E5D5
F2  F2   E2  E2   D2  D2  G2  G2
沉默年代 或许不该 太遥远的相爱
G4D5D5D5E5 D5C5G4A4 C5C5C5D5E5
  C3  C3   B2  B2   A2  A2  G2  G2
我送你离开 天涯之外 你是否还在
D5D5D5C5 D5D5D5C5 A4C5C5     A4C5C5
F2  F2   E2  E2   D2  D2  G2 G2  C3
琴声何来 生死难猜 用一生     去等待

 

分享到:

相关评论